Taler ved Solkorset

Den gotiske Dom Innvielses-talen ved Solkorset, januar 2002. Vi skal bygge og vi skal bygge, inntil vår mæktige dom rager mot himmelen. Og fra spirene skal vi skue ut over verden og skille sant fra usant. Denne dom skal verne om vår nordiske rases liv og gi våre barn trygghet for fremtiden.

Heil Germania! Høsten er livskampens årstid; tiden da alt levende føler vinterens kalde gufs i nakken og forbereder seg på dens strenge tukt. Om høsten bryner rasekampen seg på hardere kår og et tilbakevendende alvor efter sommerens overflod og lek. I den kjølige luft fylles den nordiske sjel atter av skapende kraft og higer efter helteaktige dåd. Germaneren skatter ikke livet uten ære, men i eftermælets sikrede ry alene finner han fred.

Til de lykkelige få Har du sett et snøskred så vet du at det har en fryktelig kraft. En snøblokk løsner og støter mot en annen som også løsner, og snart er hele fjellsiden i bevegelse. Vi har satt oss fore å gi noen av dere der ute et støt og sette dere i bevegelse. For at dere skal gjenta bedriften. NS skal og må være en massebevegelse for vanlige mennesker, men den må føres av mænn og kvinner som er inderlig frie. Er du fri for fiendtlig tankestyring? Da hører du til de lykkelige få.

Strategi Vi ser på fiendens strategi i verdenspolitikken og vår egen motstrategi. Vi har liten tro på åpne, sentrale organisasjoner og foreslår isteden en metode for å lage organisasjon som er mer robust mot infiltrasjon, svik og overvåking. Vi trenger en type organisasjon som balanserer behovene for enhet og sikkerhet og som forfremmer de best skikkede til førende stillinger.

Programmering og Deprogrammering Hvorfor er det så vanskelig å værve nye politiske soldater? Vi slår hull på det liberale blendverk om at meningene dannes gjennom saklig drøftelse. At verdens mæktige har folkeflertallet bak seg kommer av at de programmerer det i skole og massemedia. Den jævne manns mening er bare et ekko av tyrannenes plan. Slik er demokratiet et kjæmpebedrag. Vi må hindre våre unge i å bli programmert, og vi må deprogrammere de helbredelige. Men hvordan?

Hvem er fienden? Er det mulig at vår bevegelse kan bli kapret av liberalere, sionister og globalister? Ja, fordi de jødiske ideologiene på et materialistisk grunnlag ennå har makt over de brede lag i folket. Det europeiske menneske gjennomlider en identitetskrise. I møte med islam har det intet annet å henvise til enn liberale holdninger, nettopp den gift som oppløser våre nasjoner og bryter vår rase ned.

Kunstige Paradiser Den oppløsning og rasedød vi bevitner i dag ble planmæssig fremmet gjennom 300 år. Hva kom det av at den hvite mann ikke ytte motstand? Det måtte en verdenskrig til for å vække oss av vår slummer. Vi reiste da et nytt livssyn efter nordisk ånd, noe vi hadde manglet siden kristningen. Men det var for sent; det spirende Yggdrasil ble tråkket ned av pøbel og vildfarne og sjelesyke, anført av folkenes fiende. Siden røyket man opium igjen, seg ned i rusens fantastiske syner. Vår løsen er denne: Rasens livsvilje og motstandskampen må speile sjelens arkitektur. Sjelens høyere lag borger for standhaftighet og gjennomslagskraft.

Mennesket og Maskinen Vi lever i en sivilisasjon hvor mennesket er fornedret til maskin. Fra vuggen til graven bearbeides vi for å gjøre oss til og holde oss som maskiner i strid med vår natur. Når skal mennesket i oss, forfædrenes blod gjøre opprør? Maskinen var jo en oppfinnelse for å gjøre tilværelsen mer menneskeværdig, lette oss for slitet. Men vi havnet under maskinen...

Opprør mot Sivilisasjonen Byens mørke kilder og vesen. Hva er byens dypeste betydning og ytterste bestemmelsessted? Er byen en dødsfælle? Forutsetter dens system vår død, at vi dør inni oss som det vi ble skapt som? Aldri har noe arisk folk overlevd bytilværelsen. Man kan peke på ytre onder som barnløshet og bastardisering. Men når et menneske trosser sin natur, skjer ikke det fordi det er avgått ved døden i sin sjel? Dette er jakten på en taus og gåtefull morder som efterlater sig sine ofre skinnlevende. Mange bymennesker oppdager sent at de længe har vært døde.

Forretningsnasjonalismen og den Revolusjonære Rasisme I de 20-30 år nasjonal motstand har vært forsøkt har man alltid fulgt minste motstands vei til raskeste resultater. Derfor har resultatene uteblitt; alt har vært forgjæves. Egennytte, feighet, personlig karriære har ødelagt våre utsikter til fremgang. Forretningsmentaliteten har rådd hvor vi skulle hatt en tro, et livssyn, noe å kjæmpe og dø for. Vi skulle kjent samhold om en fremtidsdrøm foregrepet av et idealsamfunn i samtiden oss i mellom. I stedet så vi opportun samling om sak hvor alle ville høste fordeler og intet ofre. Vi trenger sårt dreining i radikal retning.

Bryt Pengenes Makt! Tanker om å overvinne vår tids stofftilbedelse og gjenreise germansk ånd. Den sedelige og sosiale sykdom skyldes en slags infeksjon. Med utspring i kirken og kristendommen trengte et fremmed vesen inn i europeiske samfunn og veltet den bestående orden som germansk sjel og blodsadel hadde skapt. Da brast dæmningen som holdt pengenes makt tilbake, sfæren hvor åndslivet blomstret unndratt stofflig tvang oversvømmedes. Selve statsstyret kom med tiden under pengene. Våre forsøk på å gjenvinne det tapte hadde tidvis fremgang, men brøt sammen igjen.

det Overflødige Menneske Det sies med rette at fællesnytte går foran egennytte. En dypere sannhet er at egenkjærlighet er eneste vei å gå for å hævde fællesskapet. Dette bor nemlig i dig og mig og utgjør fælles arv. Jeg tror at vi bare kan tjene det ved å være tro mot oss selv. Hvilken elendighet vi lever i at vi ikke kjenner oss selv! Jeg ville ut av mitt konstruerte selvbilde av fremmed opphav. Slutte å forstyrre mitt indre egenliv med påprakket skolastikk. Tie, lytte, la mig være fri. Slik hoppet jeg av maskinsamfunnets samlebånd, ble utstøtt og overflødig.

Redd den Nordiske Rase! Tiden er knapp. Våre unge er bevisstløse og moralsk forkrøplede. Bastardiseringen skrider stadig raskere frem. Allerede om tyve år kan nordisk ungdom være utradert. Vi trenger revolusjonære politiske soldater som sverger å ødelegge dette mordsystem som utrydder vår rase. Ingen ansvarlig folkefelle kan i dag tenke på "utdannelse" og "jobb". Den opplyste revolusjonære innser at dette er systemets virksomste midler til å holde oss nede i åndelig trelldom og avmakt. Vi må være frie, vi må reise oss, og vi må gjøre det nå!

Samarbeid Intet kan oppnås innenfor det rådende politiske system. Veien fremover går gjennom samarbeid på alle livets områder blant dem som ofrer sig for kampen. Det gjelder å bygge et samfunn utenfor samfunnet hvor pengene ikke har noen makt men frendskapet betyr alt. Bare slik kan vi ta tilbake makten vi uforvarende gav jødene, vår arvefiende. Vi står innfor en langvarig materiell og åndelig streben hvor alene samhold og samarbeid kan føre oss helskinnet i mål. Vår rase er avlet i strid og den skal reise sig til ny strid i nøden.

gjør Ingenting for Penger Denne oppsatsen er anderledes. Den avstår fra å kritisere det bestående. Isteden viser den vei ut av trælldommen. Den er positiv og praktisk. Og realistisk, ikke utopisk. Jeg forespråker ikke at vi flytter ut i skogen og vender tilbake til steinalderen. Jeg foreslår en reise som kan tas i mange små skritt og ikke torde skremme noen. Målet er et helt nytt samfunn uten parasitter. Middelet er ikke politisk propaganda men økonomisk handling. Vi bruker den makt vi har, gjør de valg vi har i vår hule hånd. Vi samarbeider med tro folkefæller om å skaffe oss det vi trenger. Vi gjør ingenting for penger.

Hvite Mann i alle Land - organiser Eder! Trumps seier i den amerikanske valgkampen har gjenfødt gamle illusjoner og fører mange kamerater på villspor. Trump er ikke vår mann og vår kamp kan ikke krones med hell i den demokratiske prosessen. Vi gjør hva vi kan for å opplyse folket om maktens hemmeligheter. Bare den som er opplyst kan finne veien og mulighetene. De mange klubbene og partiene som dukket opp etter krigen virket uten visdom eller god vilje og forsvant igjen uten å utrette noe av varig verdi. Nå er tiden knapp og dårskapens kvote oppbrukt! Hvis du mener alvor med din hengivelse må du begynne å yte motstand og gjøre det rette!