Befolkningsutviklingen i Norge

Oppdatering 2011

Forrige gang vi oppdaterte befolkningssimuleringen var i 2009. Vi registrerte da en kraftig økning i innvandringen. Usikkerheten besto i om denne kom til å fortsette eller flate ut eller gå tilbake. Vi var forsiktige og anslo at den ville gå noe tilbake og legge seg rundt 30 000 netto. Vi har nå tall for 2009 og 2010 og må konstatere at den antagelsen var gal:

Netto innvandring til Norge 2004 - 2010
2004200520062007200820092010
13 211 18 439 23 723 39 652 43 346 38 637 42 346

Som man ser synes nettoinnvandringen inntil videre å stabilisere seg rundt 40 000. Vi har derfor gjort den endring i vår oppdaterte simulering av befolkningsutviklingen i Norge gjennom århundret at standardvalget for nettoinnvandringen er satt lik 40 000. For andre parametre foreligger det ingen ny informasjon som tilsier endring.

Resultatet er som du selv kan se at norsk og fremmed befolkning i Norge vil krysse hverandre temmelig nøyaktig rundt år 2050, og da vil begge folketall være 3,5 millioner. Det gir altså en totalbefolkning i Norge det året på 7 millioner. I dag ligger den i underkant av 5 millioner. Etter år 2050 vil fremmedbefolkningen vokse svært hurtig og overskride 5 millioner før år 2064. Det året vil den norske befolkning ha sunket godt under 3 millioner.

Når det gjelder Oslo regnet vi i 2009 ut at fremmedandelen utgjør i overkant av 40%. 10% av Oslos folketall er ca 57 000 individer. Siden svært mange av innvandrerne før eller senere trekker til Oslo anslår vi at nordmenn kommer i mindretall i egen hovedstad i disse dager, år 2011, men muligens ikke før i 2012 eller 2013.

Den største usikkerhetsfaktor er kanskje fremmed SFT. Vi har som vanlig vært forsiktige og regnet med 2,7. Men det er lavt og den kan godt vise seg å bli høyere. Følgen av å anta høyere fremmed SFT er ikke at vi kommer i mindretall så mange år før, men at fremmed folketall vokser desto brattere etter at de to kurvene har krysset hverandre.

Ved å sammenligne kurvene for rasebevisst og raseblind forplantning (standardvalg for andre parametre) kan du lese av at innvandringen og raselikhetspropagandaen vil koste ca 4 - 3,3 millioner = 700 000 nordmenn livet ved bastardisering i løpet av 50 år fra 2004 til 2054. Det er 14 000 i året. For å sette dette tall i perspektiv var det i år 2006 i alt 41 242 dødsfall av alle årsaker i Norge. 14 654 av disse døde av hjerte- og karsykdommer; 10 440 døde av ondartede svulster, altså kreft. Det er de to overlegent vanligste dødsårsakene i Norge. Som du ser ligger det an til at bastardisering i nær fremtid kan bli den vanligste dødsårsak blant nordmenn. Tenk på det neste gang du får et tiggerbrev fra kreftforeningen i posten - hvor mange penger bevilges eller samles inn til å forebygge bastardisering av det norske folk? Tenk på det når du hører opprop mot "rasisme". De fremmede vinner på å være "antirasistiske" på våre vegne; det er deres form for rasisme og gjør at deres raser vil komme til å dominere. Mens vi blir utryddet.

Forøvrig er ikke bastardisering ved raseblind forplantning den eneste dødsårsak som følge av innvandringen. Utover i århundret vil sikkert vold og voldtekt mot nordmenn øke lavineartet og medføre mange dødsfall og ufruktbarhet hos våre skjendede kvinner. Allerede i dag er det svært mange voldtekter. Det er også godt mulig at våre kvinner vil komme til å bli holdt som sexslaver av de fremmede og tvangsbastardisert. Hvem skal hindre det og hvordan?

Ønsker du å yte motstand? I så fall må du reise deg mot dem som driver denne rasemordspolitikken mot vår nordiske rase. Det er helt forfeilet og unyttig å hetse islam. Du må se på ideologien som ligger bak "antirasismen" (rasemordet) og dem som hevder den. Da vil du finne at gjerningsmannen er han som sitter med alle pengene og all makt i dette kapitalistdiktatur.

Erlend