Befolkningsutviklingen i Norge

Oppdatering 2009

Det har gått 5 år siden vi skrev om vårt siste århundre og laget våre simuleringer. Hva er nytt? Simuleringene bygger på visse usikre parametre: norsk og fremmed SFT (samlet fruktbarhetstall), netto innvandring, og spørsmålet om rasebevisst eller raseblind forplantning. Har noe av dette endret seg de siste årene?

SFT for totalbefolkningen i Norge har steget, som ventet siden innvandringen har fortsatt og de fremmede har høyere SFT enn nordmenn.

SFT i Norge 2004 - 2008
20042005200620072008
1,828 1,836 1,904 1,901 1,957

Det marxistiske Statistisk Sentralbyrå (SSB) roser disse tallene og skryter av at norske kvinner er blant de mest fruktbare i Europa. For dem er en nigger med norsk statsborgerskap det samme som en nordmann, i alle fall hvis niggeren er "sosialisert" inn i det "norske" samfunn, dvs det plutokratisk-demokratiske samfunn som har ødelagt det norske. Selv finner vi det ikke bevist at det har vært noen økning i norsk SFT de siste 5 årene. Man kan regne slik på det: Folketallet i Norge var 1. januar 2009: 4 799 252 individer. Den såkalte "innvandrer-befolkningen" (innvandrere og deres barn med innvandrere) utgjorde i følge SSB 509 000 individer, hvilket er 10,6% av totalbefolkningen. Siden SFT for 2008 er 1,96 og fremmed SFT er 2,7 blir ligningen for norsk SFT: 0,106*2,7 + 0,894*x = 1,96 hvilket gir x = 1,87. Men begrepet "innvandrer-befolkningen" er snevert. SSB bruker et videre begrep som de kaller "personer med innvandringsbakgrunn" og det omfatter i tillegg utenlandsfødte med én norsk forelder, norskfødte med én utenlandsfødt forelder, samt personer født i utlandet med norskfødte foreldre (hovedsakelig utenlandsadopterte, formoder jeg, altså Kina-barn og negerunger). Dette utvidede innvandrerbegrep rommer 774 044 individer eller 16,1% av befolkningen i Norge. Ligningen blir da 0,161*2,7 + 0,839*x = 1,96 som gir x = 1,82. Det er litt høyere enn det tall 1,76 vi la oss på for 5 år siden. Men fremmedbefolkningen i Norge er vesentlig yngre enn den norske. Ligningene som oppstilt overdriver derfor norsk fruktbarhet. Man kunne regne nøyere på det, men det har vi ikke gjort fordi det spiller liten rolle for utviklingen i århundret om norsk SFT er 1,82 eller 1,76.

Netto innvandring har økt kraftig under disse årene. Selv vi hadde ikke forutsett en så sterk økning. Her er tallene:

Netto innvandring til Norge 2004 - 2008
20042005200620072008
13 211 18 439 23 723 39 652 43 346

Vi holder muligheten åpen for at innvandringen de siste to år er et blaff og at den vil gå noe tilbake igjen. Vi holder pr i dag 30 000 for det mest troverdige innvandringstall (netto) for de nærmeste år. Men vi er også forberedt på at innvandringen kan fortsette å stige, og vi har derfor innført 50 000 som alternativ.

Endelig, når det gjelder blodets renhet: Nordmenn er ennå hysterisk intolerante mot "rasister" og grenseløst tolerante mot rasefremmede invadører. Dette tyder på at forplantningen vil måtte bli raseblind, om ikke verre. På øyemål i Oslo bedømmer jeg den som raseblind. Men jeg har ikke tellet. "Innvandrer-befolkningen" består i Oslo av 152 000 individer eller 26% av hovedstadens innvånere. Raseblindhet forutsier da at hvert fjerde par du møter på gata i Oslo, hvor en av dem er norsk, er raseskjendig eller i alle fall internasjonalt. Faktisk vil det være litt færre enn det fordi nordmenn altså gjennomsnittlig er eldre enn innvandrere. Det er ikke bare å telle på gata fordi ikke alle innvandrere er rasefremmede eller synlig unorske. Synlig raseskjande forutsies derfor i 1 av 5 eller 1 av 6 par med en norsk. Spørsmålet kompliseres også av at "personer med innvandringsbakgrunn" utgjør anslagsvis drøyt 40% av Oslos befolkning. Dette har jeg ikke funnet oppgave over, men har regnet ut slik: 152/509 = 30% av landets "innvandrer-befolkning" bor i Oslo. Det er rimelig å anta at den samme andel av dem med "innvandringsbakgrunn" bor i Oslo: 774044 * 0,3 = 232213. Da blir deres andel av befolkningen i Oslo: 232213/575475 = drøyt 40%. Her er 575475 folketallet for Oslo 1. januar 2009.

Noen har spurt meg hvordan våre simuleringer her ved Solkorset forholder seg til SSBs "befolkningsframskrivninger". Svaret er at SSB bare regner med "innvandrer-befolkningen". For dem som vil vite noe om raseforholdene i Norge utover i århundret og det norske folks skjebne er de derfor verdiløse. SSB regner bastardene og tredje generasjons innvandrere som norske. Det er ikke så mange av dem i dag, men de blir mange senere i århundret. Allerede i dag er det 774044 - 508199 = 265845 personer med "innvandringsbakgrunn" som faller utenfor "innvandrer-befolkningen". Hvis du ser på definisjonen av denne kategorien ovenfor innser du at dette tall for det meste består av bastarder og rasefremmede adoptivbarn. Bastardene er det 29882 + 199687 = 229569 av, og adoptivbarna 36276. Disse tall styrker også antagelsen om at forplantningen i Norge er raseblind.

Kurvene vi kan presentere i vår oppdaterte simulering av befolkningsutviklingen i Norge gjennom århundret foregriper den største forbrytelse i menneskehetens historie. Den begås ikke under kommunismen men under det parlamentariske demokrati. I teorien skal det norske folk kunne stemme for sin egen overlevelse og stanse fremmedinvasjonen, men det skjer ikke og er vel ikke mulig. Den som vil vite hvorfor må erkjenne demokratiets vesen.

Erlend