Jødenes Utryddelseskrig mot den Nordiske Rase

Jaffe-planen

Denne krigen har vart længe. Jødene og deres frimurerverktøy sto bak massemyrderiene i Frankrike på 1790-tallet, og det var nettopp den blonde frankiske adel som var angrepsmålet. Altså den nordiske rase. Den kommunistiske bevegelse på 1800-tallet hadde brodd mot det såkalte Bourgeoisie, og det var de toneangivende kretser i hvite europeiske land, den germanske nordiske befolkning, man mente. Den skulle utryddes under en voldsom revolusjon, og jødene brukte all sin sluhet for å hetse industriarbeiderne til dette blodbad. Under de mange revolusjonene på 1800-tallet fikk nordidene blø, men værst gikk det dem i Russland efter 1917. Der fikk man se at kommunistenes agitasjon ikke var symbolsk, metaforisk eller politisk, men genocidal. Nordider skulle ikke bare fratas sin makt og eiendom men utryddes. Talmud gav jødene ledetråden: Dræp de beste gojim!

I samband med første og annen verdenskrig ble germanere planmæssig slaktet i milliontall efter jødiske planer. Diktatene av Versailles og St. Germain, Kalergi-planen, Kaufmann-planen, Hooton-planen, Morgenthau-planen. Se Gerd Honsik om folkemord på tyskerne. Sions Vises Protokoller er et annet dokument som peker i samme retning som den kommunistiske agitasjon.

Men dette er gamle dokumenter, kan man mene, og ikke længer tidsriktige? Coudenhove-Kalergi er dog far til den paneuropeiske union, dvs. EU, og hans plan om å bastardisere Europas hvite befolkning med importerte svartinger er blitt iverksatt efter annen verdenskrig. Agitasjonen for masseinnvandring av rasefremmede begynte på 1960-tallet, sammen med kulturmarxismens øvrige elementer. Vi holder på å forgå av dette i dag. Nylig ble jeg oppmærksom på et annet meget viktig jødisk dokument: Det såkalte Jaffe Memo. Og jeg så en video som er den viktigste jeg har sett på svært længe: How they convinced you not to have children. Den drøfter Jaffe Memo og viser utviklingen i Europa siden det ble skrevet, 11 mars 1969. Videon, av en greker som kaller sig Poseidon, varer i 2 timer men er værd hvert minutt av din tid.

Jaffe Memo ble skrevet av jøden Frederick Jaffe og sendt til jøden Bernard Berelson. Jaffe ledet det såkalte Center for Family Planning Program Development. Dokumentets formål kunngjøres innledningsvis: designed to alter population trends. På hvilken måte? Han begynner med å påstå at nullvækst i folketall omsider er uunngåelig i USA. Dette er noe han ville fremtvinge allerede den gang ved å innføre et universelt tak på familiers størrelse. Hvite amerikanske familiers barnetall skal begrenses, men ikke rasefremmede familiers barnetall andre steder i verden. Siden den tid har folketallet i den ikke-hvite del av verden vokst katastrofalt, mens hvitt folketall har stått stille eller gått ned. Fåbarnsvældet blant hvite er blitt fremstilt som noe skjebnebestemt og uunngåelig, og dette er brukt som begrundelse for masseinnvandring fra den tredje verden. Først fremtvinger jødene altså nullvækst i hvites folketall i USA, siden skriker de opp om mangel på unge arbeidstagere og kræver masseimport av svartinger.

Han fortsetter med å påstå at fortsatt befolkningsvækst i USA vil føre til lavere livskvalitet for denne og fremtidige generasjoner. Dette bruker han som argument for å begrense hvites fruktbarhet i USA, men ikke for å motsette sig masseinnvandring av ikke-hvite. Folketallet i USA har faktisk vokst kraftig siden den tid men kun til følge av innvandring. Han skynder sig å tilføye at frivillig barnebegrensning i USA er viktig som forbilde for folk i den tredje verden. Men svarte har ikke tatt efter hvite og ingen har brydd sig med å begrense deres fruktbarhet, til tross for at den var og er langt høyere enn hvites.

Legg mærke til, før vi går videre, hvor bevisst denne jøden Jaffe er om at det er jødene som hersker i USA og bestemmer regjeringens agenda. Jøder som bestemmer hvor mange barn hvite familier får ha. Det pleier man ellers å kalle en antisemittisk konspirasjonsteori.

Han vil først drive frivillige tiltak for barnebegrensning til en ytterlighet for å se om de alene er nok. Men hvis ikke vil tvangstiltak komme på tale. Hvite skal tvinges til barnløshet og erstattes av svarte gjennom masseinnvandring. Han fremfører at hvite par på den tiden så 3+ barn som ideelt og kunngjør at det er utillatelig! Det skal bekjæmpes! Dette til tross for at det faktiske barnetall per kvinne på den tiden ikke var høyere enn 2,6. At den ikke var enda lavere skyldtes uønskede svangerskap. Hans første forslag om å løse det han kaller befolkningsproblemet på frivillig vei går derfor ut på å effektivisere prevensjonsmidlene og åpne for fri abort.

Han går videre med å påpeke at samfunnet må forandres for å gjøre dette mulig. Det må bevilges penger til formålet, ekspertgrupper må dannes, saken må prioriteres. Det må fremstilles effektive prevensjonsmidler og de må distribueres. Lover og institusjoner må ændres. Så må det gjøres en cost-benefit analyse: Kostnadene til dette prosjektet kan sikkert beregnes, men hva er nytten? På hvilken måte er det samfunnsnyttig at hvite amerikanere føder få barn? Målet, sier han, er en tolerable rate of growth, men han forklarer ikke hvorfor en fruktbarhet på 2,6 (blant hvite) innebærer utålelig befolkningsvækst. Hva er utålelig og hvorfor? Jøder finner det utålelig at den nordiske rase overhodet formerer sig.

Hvis ikke nævnte virkemidler fører frem behøver USA, i følge denne jøden, en befolkningspolitikk som går hinsides frivillige ordninger. Dette sier han like ut. Da snakker vi om folkemord i slekt med planene jeg nævnte innledningsvis.

Så vender han sig til spørsmålet om gratis sosiale tjenester hemmer eller fremmer fruktbarheten. Han regner opp helsetjeneste for mor og barn, svangerskapspermisjon med godtgjørelse, barnehage, obligatorisk skolegang, og høyere utdannelse. Han er usikker på svaret men klart står at han vil bruke dette som virkemiddel for å hemme fruktbarheten, enten det er å gjøre det gratis eller ta bort nuværende gratis tilbud. Hvis det viser sig at gratis helsetjeneste for hvite mødre og barn fremmer hvit fruktbarhet så vil vi herefter måtte betale for den! Dette uansett hvor mye vi betaler i skatt for offentlig helsetjeneste. Hvite skal helst nektes den moderne medisin vi selv har skapt, mens svartinger og jøder skal ha fri adgang til den.

På samme måte drøfter han barnetrygd. Så går han over til å se på om politiske styringsmidler kan påvirke fruktbarheten. Først ut er pengepolitikk og sysselsetning. Han resonnerer som så at inflasjon medfører full sysselsetning medfører høy kvinnelig sysselsetning medfører lav fruktbarhet. Han vil utrede hvor mye inflasjon man må risikere for å drive ned fruktbarheten et visst monn. Det næste er utdannelse: Han antar at høyere utdannelse for alle, samt yrkesopplæring for kvinner, hemmer fruktbarheten. Så er det personalpolitikken: Hvordan påvirker kvalifikasjonskrav, pensjonsordninger, barnehageplasser, og annet, kvinnelig yrkesdeltagelse?

Videre landbrukspolitikken: Har programmet for å slå sammen familiegårder til agroindustri fremmet migrasjon fra landsbygda til byene? Dette antas å hemme fruktbarheten. Velfærdspolitikken: Sosialstønad, stigmatisering av sosialklienter, og fruktbarhet. Boligpolitikken: Selveide småhus i forstedene og fruktbarhet. Endelig beklager han sig over at gjeldende økonomisk teori anser befolkningsvækst som nødvendig for økonomisk vækst. Han vil forandre de økonomiske modellene slik at det siste kan spås uten det første!

Så drøfter han muligheten for å påvirke viljen til å få barn gjennom oppdragelse. Våre barn skal tydeligvis lære sig å forakte barneavl slik at de selv avstår fra det. Men jøden bekymrer seg for at dette kan føre til krav om at sosialklienter skal legge bånd på sig. Dette ønsker han slett ikke!

Han tar opp det forhold at USA på den tiden var et lagdelt samfunn efter rase og velstand. Virkemidlene han har drøftet kan virke likt på alle lag eller selektivt bare på noen. Han er opptatt av at de for all del ikke må begrense sig til sosialklienter og minoriteter (les: svarte). Først og fremst er det hvite av god arv som skal rammes.

Han avslutter sitt memorandum med en tabell over foreslåtte midler for å hemme fruktbarheten. Noen av dem forventes å virke likt på alle, andre selektivt efter sosioøkonomisk status. Han lister også virkemidler for å hindre uønskede svangerskap. La oss se nærmere på disse forslagene. Allmenne virkemidler: Omstrukturere familien, utsette eller unngå ekteskap, forandre synet på ideell familiestørrelse. Man må jo lure på om ikke denne jødepolitikken i hemmelighet ble iverksatt i andre hvite land også, ikke minst Norge, for når man slår opp i historisk statistikk får man sig en tankevækker: Se Statistisk Sentralbyrås statistikk over ekteskap. I tabell 2 kan vi følge kolonnen Mannen og kvinna busett i Noreg. Er det ikke rart, antall inngåtte ekteskap i Norge topper sig i 1969 (med 29 424), samme år som Jaffe-memoet ble skrevet! Siden synker det jævnt og trudt med årene, og i 1992 er det kommet ned i 17 511. At det ikke synker ytterligere efter det skyldes nok masseinnvandringen. Bekræftelse på det finner vi i kolonnen Kvinna busett i utlandet som vokser kraftig fra 1990-tallet.

La oss så se på kvinnenes gjennomsnittsalder ved vielsen i statistikkbanken. Desværre begynner ikke tabellen før i 1974, men det holder. I 1974 er alderen 24 år. Så stiger den jævnt och trudt med årene. I 1992 har den nådd 28,5 år men den fortsetter å stige. I 2019 hadde den overskredet 36 år!

La oss endelig se på familiestørrelsen, dvs. antall fødsler med årene. Tabellen begynner i 1972. Antall levendefødte guttebarn var 32 994 i 1972. Siden synker det ned til 25 763 i 1984. Efter det tar det sig opp igjen, men skyldes det masseinnvandringen? Til tross for den og et kraftig økt folketall nådde antallet aldri mer toppen av 1972. Antall jentebarn viser samme mønster. Til slutt kan vi se på SFT for kvinnene. I 1969, året Jaffe-memoet ble skrevet, var SFT 2,69 barn per kvinne, omtrent som i USA. I 1984 hadde det sunket til 1,66. Siden tar det sig noe opp, trolig på grund av masseinnvandringen. Men på tross av den har det i 2019 sunket til 1,53. Norske kvinner får praktisk talt ikke barn mer.

La oss også kaste et blikk på fosterdrapene. I denne tabellen ser vi antall utførte "svangerskapsavbrudd" som de kaller det. Mordere kaller det å myrde folk for å avslutte dem. Den samme kyniske terminologien. Vi har tall for tidsrommet 1979-2005 og ser at det lå stabilt på 14 eller 15 tusen i året. Fra 1980 til 2020 kan vi derfor anslå antall dræpte norske barn i mors mage til 15 * 40 = 600 tusen barn! Det er 15 % av det norske folk (4 millioner), og enda mer om vi regner barna som de dræpte kunne ha fått. I løpet av 40 år ville de sikkert ha fått ett barn hver i snitt, så totalen er 1,2 millioner dræpte norske barn, 30 % av folket. Kampen for selvbestemt abort (dvs. jødebestemt fosterdrap) i Norge begynte kort efter at Jaffe-memoet ble skrevet og endte med seier 30. mai 1978 da loven som åpnet for dette ble vedtatt. Den trådte i kraft året efter. Adgang til abort har vi haft i Norge siden 1902, men på medisinske indikasjoner. Med selvbestemt abort åpnet man for at kvinnen kan beslutte abort bare fordi hun ikke vil ha barn (akkurat nu), ikke med den hun tror er faren, eller ikke vil gjennomføre svangerskap og føde. Mens abortene før i tiden var eugeniske, ble de med den nye loven dysgeniske. De aller fleste av fostrene som dræpes er sunne.

Det er værdt å se nærmere på abortkampen i Norge. Man finner en grei sammenfatning på wikipedia. I 1969, samme år som Jaffe-planen ble smidd, programfæstet Arbeiderpartiet selvbestemt abort. Man må jo tro at partiet er direkte styrt av den internasjonale jødedom. Jødene dristet sig til å la en av sine egne, sexologen Berthold Grünfeld, føre kampen for Arbeiderpartiet mot det norske folk. På sin side hadde de alle feminister og kommunister, alle liberale og frimurere. Sikkert en meget liten del av det norske folk men desto mæktigere siden de har verdensjødedommen i ryggen. Ville det norske folk stemme for å utrydde sig selv? Ja, det gjorde det, med en fattig stemmes overvekt i Stortinget. I en håndvending stemte det for å dræpe 1,2 millioner friske norske barn. Ansvaret for dette hviler på skinnmotstanden (mest kristne) som ikke kunne manne sig opp til å kalle det folkemord og anklage jødene. Man rotet sig bort i etiske argumenter på individplan som ikke overbeviste noen. Prinsippspørsmål om når livet skal anses begynne, ved unnfangelsen eller senere; livets ukrænkelighet osv. Man avledet folks oppmærksomhet fra hva saken egentlig dreier sig om.

At jødene bruker abort som et middel til folkemord mot ariske folk bekræftes også av politikken i Sovjetunionen. In 1920, the Russian Soviet Republic under Lenin became the first country in the world in the modern era to allow abortion in all circumstances og In 2001, 1.31 million children were born in Russia, while 2.11 million abortions were performed. og As of 2010, the abortion rate was 37.4 abortions per 1000 women aged 15–44 years, the highest of any country reported in UN data. (wikipedia om abort i Russland) Følgen er at en befolkning på 142 millioner skrumper inn med 700 000 i året.

Obligatorisk skolegang for barn. Den har vi længe haft i Norge. Om ikke han mener oppdragelse til uvilje mot ekteskap, familie og barneavl. Men det har vi også længe haft i landet. Alle lærere i skolen er kulturmarxister. Normale mennesker slipper ikke inn der.

Oppmuntre til mer homoseksualitet. Heller ingen nyhet i Norge. Sodomittene herjer fritt i landets institusjoner og media. Ingen tør ta et oppgjør med dem. De har privilegier som ingen annen. hbtq-bevegelsen er blitt en landeplage. De lar intet normalt menneske leve i fred mer. Man blir antastet av dem hvor man enn går og det er intet man kan gjøre mot det annet enn å unngå dem mest mulig. De kliner sin perversjon opp i ansiktet på oss og beskyttes av makten. De angriper våre barn. Det er seksualbolsjevisme for alle pengene. Dette følger også en gammel jødisk plan.

Oppdra til familiebegrensning. Ja, de unge oppdras til å forakte familieværdier. De skal alt mulig annet; studere noe i et annet land, reise Jorden rundt, bli artist eller idrættsstjerne, bare feste og nyte livet, gjøre karriære, tjene mange penger, oppleve så mye som mulig, følge alle trendene og motene, realisere sig selv eller hva media har innprentet dem at de er, eksperimentere med droger og livsstiler. De tror at alt dette kommer fra dem selv; innser ikke at de er programmert til det. For at de ikke skal få barn. Ikke begynne å tenke på det for alvor før deres kropper er vrak.

Steriliserende kjemikalier i drikkevannet (fertility control agents in water supply). Hvis ikke dette hadde stått svart på hvitt i et jødisk dokument ville alle ha kalt det en antisemittisk konspirasjonsteori. Selv antisemittene ville ha rødmet og funnet det drøyt. Andre ville ha ledd høyt eller blitt rasende. Jødene ville ha klaget høylydt (blood libel) og politiet koblet inn. Var det ikke i middelalderen folk anklaget jødene for å forgifte brønnene? Om de gjorde det den gang kan vi ikke bevise, men at de har slikt i sinne i dag er en kjensgjerning. Jeg vet ikke om denne planen er blitt gjennomført men i alle fall finnes det slike kjemikalier (østrogen-lignende) i plast, p-piller og andre stoffer som finnes i færdigmat, eller som den pakkes i, og som ender opp i drikkevannet. Tilsiktet eller ei? Tilsettes disse steriliserende kjemikaliene vaksinene også? I vår pandemitid må man sannelig spørre.

Oppmuntre kvinner til å arbeide. Dette har man gjort i alle hvite land. Ikke bare har man oppmuntret dem, man har tvunget dem. I likestillingens navn må familiefædre konkurrere med enslige feministkvinner på arbeidsmarkedet, og han får ikke mer i lønn enn hun, til tross for at han skal forsørge en familie, hun bare bruke pengene på sig selv i et dekadent liv. Det går jo ikke. Altså må også hans kone ut i yrkeslivet. Dette begrenser barnetallet. Og som vi ser er dette hensikten. Allerede det forhold at kvinnene er forført til å søke høyere utdannelse gjør at de utsetter ekteskap og barneavl, er sugne på karriære. Det er klart at en kvinne som gifter sig når hun er 30 gjennomsnittlig må få færre barn enn en som gifter sig når hun er 20. Når hennes barnevilje er så svak at hun venter så længe er den også for svak til stort barnekull. Det blir ett eller til nød to barn. Forøvrig har også andre økonomiske forhold drevet gifte kvinner ut av hjemmet: Boligpolitikken har sørget for at boliger store nok til barnerike familier er for dyre til at en familiefar alene kan klare den. Billige boliger er laget for ettbarnsfamilier. Prisene på alt annet drives også opp av alle enslige med god råd slik at det blir voldsomt dyrt å få barn. Skattene er skyhøye. Alt går efter planen.

La oss gå videre til virkemidlene som er selektive og rettet mot visse sosioøkonomiske grupper. Først tar han skattepolitikken. Man skal betale skatt for å være gift og for å ha barn. Gifte skal betale mer i skatt enn enslige. Forældre skal ikke ha rett til fradrag. Tilleggsskatt kræves hvis man har mer enn ett eller to barn i skolen. Mødre skal ikke længer ha rett til svangerskapspermisjon med full lønn. Barnetrygden fjernes eller settes ned. Man skal få bonus for sent inngått ekteskap og lang tid mellom fødslene. Kvinner skal få pensjon når de fyller 45, forutsatt at de har få eller ingen barn. Ingen skal få trygd som allerede har to barn. Kort sagt skal hvite familier proletariseres. Tilværelsen skal gjøres økonomisk umulig for dem. Inntil alle hvite har oppfattet at de ikke skal ha barn! Den nordiske rase av høye slanke, blonde blåøyde mennesker skal dø ut. For det har jødene bestemt.

Utover dette skal ikke barnerike hvite familier ha rett til offentlig helsetjeneste, stipend, bolig, lån eller stønad. Og kvinner skal ikke bare oppmuntres til å arbeide, de skal tvinges til det. Mærk den forandrede ordbruken; ovenfor var det encourage, nu er det require. Dessuten skal man sørge for kunstig knapphet på barnehageplasser.

Forældre som møter så mye motstand og uvilje i samfunnet må jo næsten bli deprimerte. Surprise, surprise, det er også hensikten. Her står det svart på hvitt: Chronic Depression. Ektepar med mer enn ett barn skal drives inn i kronisk depresjon. Jødene håper vel at de en dag skal gi opp og ta livet av barna og sig selv.

Nævnte virkemidler har økonomisk karakter. De er incentiver som legger press på forældre. Men jøden har også regelrette tvangsmidler i bakhånd: Ugifte kvinner som blir gravide skal tvinges til abort. Forældre med to barn skal tvangssteriliseres! Noen få skal tillates å få tre - åh hvor generøst av jødene. Hvem tror du de har i sinne? Jøder kommer selvsagt ikke til å være underlagt noen begrensninger, så det må nok være noen av deres lydige og tro tjenere, shabbat-gojim. Til alt overmål skal barnefødsler begrenses til utvalgte individer. I fremtiden vil hvite ektepar måtte søke om bevilling (lisens) for å få barn!

Han vender tilbake til boligpolitikken. Han vil vanskeliggjøre for hvite å eie sine hjem privat. Fælleseide boliger skal ikke længer tildeles efter familiestørrelse. Man skjønner hva han har i sinne: Barnerike familier skal med overlegg gis boliger som er for små for deres behov. Hvis de prøver å løse dette ved å kjøpe bolig privat skal de møte svære hindringer som bevisst er bygd inn i systemet.

Endelig tar han opp situasjonen for fattige som er usikre på om de vil ha barn (oftest fordi de tviler på om de kan klare det økonomisk). De skal bestikkes til sterilisering, prevensjon og abort! Sterilisering og abort skal være fritt tilgjængelig for alle som ber om det. Harmløse prevensjonsmidler (f.eks. kondomer) skal kunne sælges av alle slik at de er lett tilgjængelige. Prevensjonsteknologien må forbedres. Det ble den også; snart kom p-pillen og abort-pillen. Alle prevensjonsmidler skal gjøres lett tilgjængelige for alle. Han mener nok at umyndige jenter skal kunne gå til læge og uten videre få skrevet ut p-piller uten forældrenes vitende. Og at de skal kunne ta abort når de er blitt gravide uten at forældrene får vite det.

Siste punkt i planen er å forbedre helsetjenesten for mødre, med fokus på familieplanlegning. Hva mener han med dette da? At lægene skal råde mødrene til å la sig sterilisere? Presse dem til å bruke prevensjonsmidler? Forlede dem til fosterdrap? Det må være dette han mener. I lys av Jaffe-planen er det værdt å lese Slik myrder man en rase.

Jaffe-planen ble utarbeidet i 1969, længe før internet og den smarte mobiltelefonen fantes. Også længe før kommunistblokken og det hvite SydAfrika falt, og før masseinnvandringen av svarte til hvite land var kommet i gang. Siden den gangen har nye midler for å hemme hvit fruktbarhet tilkommet. En ting er de rasefremmedes massevoldtækter av hvite kvinner i Europa. Det må føre til ødelagte liv og lavere fruktbarhet. Raseblandingspropagandaen presser en del hvite jenter til å yngle med svartinger, og slik blir de uten hvitt avkom. En mer subtil effekt er at det massive rasefremmede nærvær forstyrrer hvites kjærlighets- og seksualliv. Det finnes snart ingen steder hvite europeere kan treffes og lære hverandre å kjenne uten at svartinger er tilstede, konkurrerer og saboterer, alltid tilbøyelige til å ty til vold. Og alle disse svarte vildmænnene er her fordi jødene har besluttet at de skal være her.

Men dette er ikke alt. Jødene angriper oss på alle fronter. Det som kanskje skader oss mer enn noe annet i dag er pornografien på internett og prostitusjonen for alle i datingapper eller knulleapper. Bak disse to landeplagene ligger det samme skadedyret: jøden. En utmærket utredning av jødenes rolle i nettpornoen finner du i Pornography is a Jewish Weapon Against the White Race. Bry dig ikke om at forfatteren er en kristen amerikaner som ikke forstår sig på pornoens skadevirkninger. Pornoen er trolig blitt vår tids folkesykdom som rammer folkets reproduktive helse. Alle studier peker på at man blir seksuelt og sosialt dysfunksjonell av porno. Den har gjort det enda langt vanskeligere for unge mennesker å nå frem til kjærlighetsforhold, ekteskap, familie, barn og hjem. Det ser man av statistikken om man bare skiller ut rasefremmede innvandreres bidrag. Vi utsettes for porno ufrivillig allerede i barndommen; statistikken viser at barn gjennomsnittlig får se porno første gang på nettet når de er 11 år gamle. Andre studier viser at porno er like avhængighetsdannende som misbruk av stærke rusgifter som kokain. Gir du kokain til din 11-årige sønn eller datter? Men du lar dem se porno.

Atter andre studier tyder på at avhængighet av porno skader hjernen på samme måte som misbruk av rusgifter. Det ene ondet fører til det andre. Pornoen fremmer sexslavehandel (såkalt trafficking), voldtækt mot kvinner og barn, sadisme og mishandling, fornedrelse og besudling, oppløsning av seder og normer i samfunnet, promiskuitet og utroskap, utukt og dovenskap, og gjør at åndsliv og fromhetsliv forsvinner. Dette er også jødenes mål, de ser pornoen som seksualbolsjevistisk kamp mot germanernes kyske og anstændige liv. En rik samling gjeldende statistikk om porno finner man i current porn statistics. Problemet er blitt ekstremt alvorlig.

Pornoens skadeligste virkning er at den opphever det seksuelle utvalg. En høytstående rase som den nordiske kræver kræsent utvalg for å holde sin genetiske kvalitet vedlike. Vi har evolvert et svært restriktivt seksualliv. Normen er at man skal gifte sig, holde sammen med sin ektefælle livet ut, og ikke ha sex med andre. Før man gifter sig må den annen oppfylle strenge krav om kroppslig helse og skjønnhet, god karakter, og åndelig begavelse og rikdom. Dessuten gifter man sig av kjærlighet, og den kjønnslige omgang mellom ektefæller er en kjærlighetsakt. Pornoen går mot alt dette. Der får man se alle ha sex med alle, unge med gamle, stygge med pene, voksne med barn, mænn med mænn, kvinner med kvinner, vanskapte med normale, hvite med svarte, gruppesex, ja til og med mennesker med dyr. Og en stor del av pornoen viser vold og fornedrelse. All utvælgelse, alle betingelser, er borte; folk har sex ved første møte uten å kjenne hverandre. Ikke en gang en veldreid kropp er en betingelse. Perversjonen er total. Folket forføres til adfærd som hurtig bryter rasen ned. Husk at det ikke finnes noe naturlig utvalg i det moderne velfærdssamfunn; alt hviler på det seksuelle utvalg. Når dette forsvinner faller folket fritt. I beste fall kan pornoen feire vakre kropper, men den ser helt bort fra det åndelige som er forutsetningen for høykultur, vitenskap og høyteknologi. Med pornoen som forbilde settes evolusjonen i revers og driver oss tilbake mot jungelen og dyreriket.

En stor del av pornoen er ulovlig selv efter vår tids liberale lover, mye viser voldtækt mot barn, og det finnes ingen grenser: Er man villig til å betale kan man få se autentisk tortur og drap på barn. Vi dekket dette i Jødiske gangstere torturerer og myrder nordiske barn foran kamera. Hvor er politiet? De gjør ingenting. Og det viser at det er makten som ligger bak.

Et aspekt ved pornoen som fortjener særlig oppmærksomhet er at den kanaliserer jødisk rasehat mot den nordiske rase. Jødene vil helst bare lage videoer hvor blonde fagre nordiske jenter voldtas brutalt av gorillanegre, gjerne flere på en gang. Noen få museklikk og man finner massevis av sånt på nettet. Mange av jentene som blir ofre for dette er nok sexslavinner bortført fra fattige land i Østeuropa som Hviterussland, Ukraina og Moldova. Se Hvite Sexslaver, Jødiske Slavehandlere. Men i vår tid bortføres flere og flere vesteuropeiske jenter også, se Epstein-fallet og jødiske Sex-predatorer. Formålet med skjændingen av nordiske kvinner er å ydmyke nordiske mænn og demoralisere oss. Dessuten skal hordene av svartinger anspores til å voldta våre kvinner. De sitter i sine hjemland og ser slike filmer, får vite at det er fritt frem å invadere Europa og voldta, og at de ikke får følbar straff for det. Europas rettsvesen behandler våre kvinner som søppel, og svartinger som voldtar dem, uansett hvor bestialsk, får praktisk talt ingen straff. I det feministiske samfunn er nordiske mænn fratatt makten til å beskytte sine kvinner. De er fritt vilt for fremmede predatorer som invaderer våre land i milliontall. Det er jødene som har besluttet at det skal være sånn. Det er uttrykk for deres rasekrig mot oss.

Dessuten er den raseblandede pornoen ment å fremme raseblandet pardannelse i det virkelige liv. Nordiske kvinner skal forføres til å ta negre og arabere til sexpartnere, kjærester og ektemænn, avle barn med dem og bastardisere bort sin rase. Pornoen normaliserer seksuell omgang på tværs av rasene.

Jødenes seksuelle perversjon er mye ældre enn pornoen og Jaffe-planen. I Norge fikk vi føle dette da jødiske seksualbolsjeviker rømte fra Tyskland i 1933. Har du lest Jødenes seksualrevolusjon i Norge?

Beslektet med dette problem er datingappene eller knulleappene som de også kalles. Der forledes jenter til å prostituere sig uten at de innser det selv. Det normaliseres at jenter lar sig knulle av et utall mænn efter å ha utvekslet noen få replikker, bare de ser ok ut. Hun vænner sig til å tenke at alle gjør likedan og at hun må føye sig ham i alt om hun skal få noen. Når alle gjør det, som hun tror, er det heller ingen skam i det. Det går ikke opp for henne at hun er blitt et offentlig ludder, en allemannsjente og madrass. Skaden av dette på folkets forplantning er uberegnelig. Ingen mann vil jo ha en hore til stammor for sin efterslekt. Når man da ikke vet, ikke kan være sikker på, hvilke av jentene som er horer, brer det sig forakt og avsky for alle kvinner. Mænnene slutter å ha kjærester, slutter å gifte sig. Ingen tror at noen kvinne er værd det. All romantikk, all sværmen opphører, for når man kommer til det punkt at man skal kysse henne hjemsøkes man av tanken på hva hun utallige ganger kan ha haft i munnen, og det føles så ekkelt, man mister lysten.

En annen destruktiv følge av kvinnenes hypergami er at mange mænn, efterhvert flertallet, blir uten kvinne. Eksperimenter på Tinder har vist at 20 % av mænnene knuller 80 % av kvinnene. 80 % av mænnene må slåss om de minst attraktive 20 % av kvinnene. Saken er den at pågangen hos kvinnene er så stor at hun må vrake alle unntatt dem hun finner mest sexy. Dette er mannens skjebne i det feministiske luddersamfunn. At samfunnet bryter sammen under dette er helt klart, for ellers hadde aldrig monogamiet evolvert. Når flere og flere unge mennesker møter hverandre i datingfora på nettet blir følgen fatal for folket. All samfunnsånd fordufter og vold tar dens plass.

De som dater på nettet hærmer pornoen i måten de avbilder sig, sproget, profilteksten, samtaleemnet, adfærden. Når de siden har sex gjør de som de har lært av pornoen. Datingfora har en katastrofal virkning på det seksuelle utvalg. På nettet grovsorteres man efter utseende alene. Det betyr at begavelsen, geniet, som bygde Europas høykultur er null værd! Den vrakes uten at dens sak en gang prøves. Tapet av dette geni er ugjenkallelig, det kan ikke trylles frem igjen. Forutsetningen for alt det vi tar for gitt i hverdagen rives vekk under våre føtter. Kvinnene vælger sexy mannskropper, og det er trolig mest modeller, artister, idrættsstjerner og andre med lav intelligens som ingenlunde bidrar til vår teknisk-vitenskapelige sivilisasjon eller høykultur. De kan ikke bygge hus, ikke sørge for vann og avløp eller elektrisitetsforsyning, ikke fremstille biler eller datamaskiner, ikke bygge fabrikker, ikke utføre kirurgiske operasjoner på sykehus. Når gorillamænn foretrekkes faller alt dette. Sammenlign dette med hvordan det pleide å være. De unge møttes f.eks. på en musikkhøyskole eller teknisk høyskole. Grovsorteringen foretok man efter åndelig begavelse, ikke utseende. Selv de med utseendet mot sig kunne bli kjent med jenter og få sig en kone om de bare var dyktige nok, hadde personlighet, sjel, charme, humor.

De store verdenskjente knulleappene, med Tinder i spissen, er et jødisk monopol. Selskapet heter Match Group Inc og er et datterselskap av InterActiveCorp (IAC). Fremtredende personer i disse selskapene er jødene Barry Diller, Greg Blatt, Sean Rad, Sam Yagan, Mandy Ginsberg, Joey Levin osv. Inntil nylig var CEO i Tinder jøden Elie Seidman, og CEO i OkCupid er jøden Ariel Charytan. Gjennom datingfora skaffer jødene sig full kontroll over våre sexliv. Alt vi sier til hverandre hører de, alle våre private bilder og all info om våre liv deler vi med dem. De bestemmer hvem som skal stenges av og nektes adgang til det annet kjønn, hvem som skal havne høyt i søkeresultater og anbefales. De styrer vårt seksuelle utvalg, ikke vi. Hvis vi er så dumme å bruke deres datingfora i steden for å lage egne eller treffes i virkeligheten på en mer naturlig måte. Det kan ikke være noen tvil om at svært mange unge mennesker i dag bruker disse tjenestene. Skaden er stor. Vi må ikke længer tie om den krig jødene fører mot vår nordiske rase.

Waldemar