Adolf Hitler : Mein Kampf

Bind 2: Den Nasjonalsosialistiske Bevegelse

kapittel 1: "Verdensanskuelse og Parti" i utdrag

Denne omdannelse av en allmen ideelt verdensanskuende forestilling av høyeste sannfærdighet til et bestemt avgrenset, stramt organisert, i ånd og vilje enhetlig politisk tros- og kampfællesskap er den betydeligste bedrift, da ideens seier helt avhænger av at man lykkes med dette. Her må av menneskemillionenes hær, hvor hver enkelt mer eller mindre klart aner disse sannheter, kanskje delvis begriper, én mann tre frem for med apodiktisk kraft å forme grundsetninger i granitt av den brede masses vaklende forestillingsverden, og ta opp kampen for deres enestående riktighet inntil en klippe av enhetlig tro og vilje hever seg av den frie tankeverdens bølgespill og binder.

Den allmenne rett til å handle slik ligger begrundet i dets nødvendighet, den personlige rett i dets medgang.

Således er den marxistiske lære et kortfattet åndelig ekstrakt av den i dag allmengyldige verdensanskuelse. Allerede av denne grund er enhver kamp mot den ut i fra vår såkalte borgerlige verden umulig, ja latterlig, da også denne borgerlige verden vesentlig er gjennomsyret av de samme giftstoffene og hylder en verdensanskuelse som skiller seg fra den marxistiske mest i grader og personer. Den borgerlige verden er marxistisk, men tror på muligheten av at bestemte menneskegrupper (borgerskapet) kan herske, mens marxismen selv planmæssig trakter efter å legge verden i jødedommens hånd.

Den folkelige verdensanskuelse forstår derimot rasenes betydning som menneskehetens urelementer. Den ser i staten av prinsipp kun et middel til målet, og oppfatter målet som å vareta menneskenes rasetilværelse. Den tror ingenlunde på noen likhet mellom rasene, men erkjenner deres forskjeller og tillike deres høyere og lavere værd og føler seg derved forpliktet, i pakt med den evige vilje som behersker dette univers, til å fremme det bedres, det stærkeres seier, og forlange det svakeres og dårligeres underordning. Den hylder dermed av prinsipp naturens aristokratiske grundtanke og tror på at denne lov gjelder ned til siste enkeltvesen. Den ser ikke bare rasenes ulike værd, men også enkeltmenneskenes. Den ser personens betydning som står frem fra massen, og virker derved organiserende i motsetning til den desorganiserende marxisme. Den tror på nødvendigheten av menneskets idealisering som forutsetning for menneskehetens beståen. Ingen etisk idee kan innrømmes eksistensrett så vidt den utgjør en fare for raselivet til bærere av en høyere etikk; for i en bastardisert og fornegret verden ville alle begreper om det vakre og opphøyede i mennesket såvel som alle forestillinger om en idealisert fremtid være tapt for alltid.

Menneskelig kultur og sivilisasjon er på denne Jord uløselig knyttet til arierens tilstedeværelse. Skulle han dø ut eller forgå ville en ny kulturløs tids mørke slør senke seg over Jordkloden.

Å undergrave den menneskelige kulturs bestand ved å forinte dens bærer er i en folkelig verdensanskuelses øyne forbrytelsen som fortjener den ytterste forbannelse. Den som våger å legge hånd på Herrens høyeste avbildning forgriper seg på den gode skaper av dette under og hjelper utdrivelsen av paradis.

Dermed svarer den folkelige verdensanskuelse til naturens innerste vilje, da den gjenoppretter kræftenes frie spill som må føre til varig gjensidig avlstukt og avle et høyere menneske, inntil endelig det beste menneske, ved å ta Jorden i besittelse, får frie tøyler til virksomhet på områder som dels ligger over dels utenfor den.

Vi aner alle at problemer i en fjern fremtid kan møte mennesket som bare en høyeste rase, et herrefolk, med støtte i Jordens samlede midler og muligheter, vil være kallet til å takle.

Med andre ord: Det Nasjonalsosialistiske Tyske Arbeiderparti overtar fra et allment folkelig livssyns grundtanker de vesentlige grundtrekk, danner av disse, under hensyntagen til den praktiske virkelighet, tidsalderen og det foreliggende menneskemateriale med dets svakheter, en politisk trosbekjennelse som samler store menneskemasser i stram organisasjon og skaper forutsetningen for verdensanskuelsens gjennombrudd og seier.