dagens Hitler-citat

Store teoretikere er sjelden store organisatorer da teoretikerens og programmatikerens storhet først og fremst ligger i å erkjenne og fastlegge abstrakt riktige lover, mens organisatoren i første rekke må være psykolog. Han må ta mennesket som han finner det, og må derfor kjenne det. Han får like lite overskatte det som ringeakte det. Han må derimot prøve å regne med svakheten og dyriskheten og under hensyn til alle faktorer avle en levende organisme som er fyllt av stor og standhaftig kraft og slik er egnet til å bære en idee og bane vei til seier.

Enda sjeldnere er en stor teoretiker også en stor fører. Langt oftere tilfaller den rollen agitatoren, hva folk som blott arbeider vitenskapelig med ei fråge ikke gjerne hører, skjønt det er nokså innlysende. En agitator som viser evne til å formidle en idee til de brede lag er nødvendigvis psykolog, om enn bare demagog. Han er da bedre skikket til å føre enn den menneskefremmede, livsfjerne teoretiker. For føre vil si: å bevege masser. Gaven å kunne gestalte ideer har slett intet med førerevne å bestille. Det er ørkesløst å strides om hvorvidt den som oppstiller idealer og mål for mennesket eller den som gir dem liv har større betydning. Som så ofte ellers i livet er det ene meningsløst uten det andre. Den skjønneste teoretiske innsikt forblir mål- og meningsløs inntil føreren driver massen i dens armer. Og omvendt, hva skulle vi med en førers geni og utstråling om ikke den åndfulle teoretiker bekvemmet sig til å oppstille målene for menneskets streben? Teoretiker, organisator og fører forent i en og samme person er det sjeldneste man finner på denne Jord; da har man en stor mann.

(Mein Kampf, bind 2, kap 11, side 650-651)

Flere Hitler-citater